Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka

- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"

Gmina Skoroszyce przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Krapkowickim, Strzeleckim, Nyskim, Prudnickim, Oleski, gminami: Biała, Paczków, Dąbrowa, Popielów, Jemielnica, Nysa, Skoroszyce, Lewin Brzeski, Dobrodzień, Kędzierzyn-Koźle.

W ramach projektu Gmina Skoroszyce realizuje zadanie: Usługi dla rodzin przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Skoroszyce.

Dofinansowanie projektu UE: 9 988 219,70zł

  • Data aktualizacji: 2023-12-27 07:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 257 454