Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł),

 • rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę). 

Przysługuje w szczególności ze względu na:
 • Długotrwałą chorobę

 • Niepełnosprawność

 • Bezrobocie

 • Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

Wysokość zasiłku okresowego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziin -  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł) / rodziny (528 zł) a dochodem tej osoby / rodziny;

 • kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • dokument tożsamości wnioskodawcy,
 • dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:

  • Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone   o  podatek  dochodowy  oraz   składki   na   ubezpieczenie   społeczne   i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

  • Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

  • Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca.

  • Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

  • Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego

 • Data aktualizacji: 2023-11-20 08:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 247 008