Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł,

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie   niezdolnej   do   pracy,  jeżeli   jej   dochód,   jak   również   dochód   na  osobę  w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł na osobę.

 

Wysokość zasiłku stałego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł) a dochodem tej osoby,  z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie (528 zł)  a dochodem na osobę w rodzinie;

 • kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej
zasiłek stały nie przysługuje.

 

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku stałego,

 • dokument tożsamości wnioskodawcy,

 • dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:

  • Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone   o  podatek  dochodowy  oraz   składki   na   ubezpieczenie   społeczne   i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

  • Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

  • Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca.

  • Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

  • Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego

 • Data aktualizacji: 2023-01-20 10:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 208 593