PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W SKOROSZYCACH

Adres: Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pok. nr 1

Telefon: 503 573 719, 77 4318483

Punkt jest czynny:

 • w każdą środę w godz. 15.00-16.00 – dyżur członków GKRPA (pracownika socjalnego, mediatora)
 • w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 16.00-19.00 – dyżur psychologa Kontakt z psychologiem i mediatorem należy wcześniej ustalić telefonicznie.

Podstawy prawne i zadania punktów informacyjno-konsultacyjnych

Punkty informacyjno-konsultacyjne tworzone są na terenie gmin na podstawie art. 4ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, że działania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należą do zadań własnych gminy. W szczególności działania te mają służyć zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu oraz udzielaniu pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz zapewnienie ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

Podstawowymi zadaniami punktu informacyjno-konsultacyjnego są:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
 • motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy;
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
 • Data aktualizacji: 2023-01-20 10:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 208 580