Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł),

 • rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę),

 • osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,

 • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • żywności,

 • leków i leczenia,

 • opału,

 • odzieży,

 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.

 

Wysokość zasiłku celowego:

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku celowego,

 • dokument tożsamości wnioskodawcy,

 • dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:

  • Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone   o  podatek  dochodowy  oraz   składki   na   ubezpieczenie   społeczne   i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

  • Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

  • Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca.

  • Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

  • Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego

 • Data aktualizacji: 2023-01-20 10:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 208 573