AKTUALNOŚCI

                     Obraz1

2023/2024

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoroszyce !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w trosce   o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, nieposiadających schronienia zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Skoroszyce o zachowanie szczególnej czujności wobec osób samotnych mieszkających w sąsiedztwie oraz zauważonych osób bezdomnych.

 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 77 431 8483

praca.jpg,
 
praca.jpg,
 
praca.jpg,
 
wynik naboru - referent 
praca.jpg, praca
praca 
wynik naboru - asystent rodziny 
praca.jpg,
 
plakat-targi-2023.jpg,
 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz z Opolską Wojewódzką Komendą OHP zaprasza osoby poszukujące pracy, młodzież szkolną, absolwentów oraz studentów na największe w regionie Targi Pracy i Edukacji Partner 2023.

 

Start 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 - Hala Nysa.

 

Co czeka na Ciebie na Targach Pracy i Edukacji "PARTNER 2023"?

 

 1. Setki ofert pracy, staży i praktyk - poznasz aktualne zapotrzebowanie na pracowników w powiecie i okolicy, abyś mógł znaleźć pracę bez konieczności przeprowadzki,
 2. Będziesz miał możliwość  złożenia CV u wielu pracodawców jednocześnie,
 3. Spotkasz się z pracodawcami w przyjaznej atmosferze, co stanowi idealną okazję do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych,
 4. Bogata oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych,
 5. W specjalnej strefie będziesz miał możliwość skonsultowania swojego CV i listu motywacyjnego z profesjonalistą.

 

 

Niezależnie od tego, na jakim etapie kariery jesteś  - dołącz do nas 2 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 i otwórz się na nowe możliwości!

praca.jpg,
 
praca.jpg,
 

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz. 852) wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Do kiedy ważne orzeczenia:

Zmiany normują, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

-     do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

 -   w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024  r.,

 -   w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – data ogłoszenia 5 maja 2023 r.) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

praca.jpg,
 
obraz_2022-12-06_122051613.png,
 

AKCJA ZIMA 2022/2023

 

       Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoroszyce !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, nieposiadających schronienia zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Skoroszyce o zachowanie szczególnej czujności wobec osób samotnych mieszkających w sąsiedztwie oraz zauważonych osób bezdomnych.

 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 77 431 84 83

  

 Zgłoszenie powyższych informacji może uratować czyjeś zdrowie, życie!!!

 
dodatek.png,
 
praca.jpg,
 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy "Akademia Rozwoju", ktorego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy - program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od straony finansowej i prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z moetody myślenia projektowego we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku. 

Rejestracja do programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Fundacja Flexi Mind prowadzi rekrutację do programu "opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa

 • ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa
 • może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dla kogo:

Członków/-iń rodzin lub opiekunów/-ek prawnych z województwa opolskiego, wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami powyżej 16 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

Uwaga!

Program skierowany jest do osób zamieszkujących województwo opolskie, poza Miastem Opole.

Rekrutacja dla mieszkańców Opola rozpocznie się na początku marca 2022.

 

Termin realizacji:

14.03. – 31.12.2022 r.

 

Zakres wsparcia:

 1. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego – do 240 godzin rocznie.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanej do rejestru właściwego wojewody od 2 do 14 dni w roku.

Kontakt:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: tel. 786 670 779, w dni robocze , godz. 9:00 – 15:00.

 Rekrutacja trwa do 05.03.2022 r.

Szczegółowe informacje: Fundacja Flexi Mind - Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skoroszyce.

CPV:

85311000-2Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

 1. Powstańców Śl. 17

49-320 Skoroszyce

Tel 77 431 84 83

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skoroszyce

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 8 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U .z 2017 roku, poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec

Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usług i- liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (m. in. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia).

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018, poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 3 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie. 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 1. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła -od 01.01.2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , przy czym:

Schronisko –cały rok

Noclegownia-cały rok

Ogrzewalnia od dnia 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

5.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 3. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia
 4. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 roku, poz. 896).

6.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć :oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu– oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 1. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

następujące kryterium oceny ofert:

1) Cena – waga 80/100

2) Odległość ze Skoroszyc do ośrodka wsparcia mierzona w kilometrach tj. najkrótszą trasą wg nawigacji samochodowej np. mapy Google – waga 20/100

3) Kryterium cena będzie obliczana wg wzoru:

najniższa cena

Liczba punktów =  ------------------------------------- X 80 pkt.

cena badanej oferty

4) Kryterium odległość będzie obliczana następująco:

do 20 km – 20 pkt

powyżej 20 km do 40 km – 12 pkt

powyżej 40 km do 60 km – 4 pkt

powyżej 60 km – 0 pkt.

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów za cenę i odległość.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

8.Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@skoroszyce.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23.12.2021 r. do godziny 10.00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Urszula Chudobowicz
 2. Załączniki do zapytania ofertowego:
 3. druk treść oferty – zał. nr 1
 4. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko
 5. wzór umowy - zał. nr 3 – noclegownia
 6. wzór umowy - zał. nr 4 – ogrzewalnia
 7. wzór umowy – zał. nr 5 – schronisko z usługami opiekuńczymi.

 

covid.jpg,
 

Szanowni Państwo,

 

przed nami IV fala epidemii koronawirusa. To, jak przebiegnie ona w regionie, w dużej mierze zależy od nas samych.

Nie wszyscy zdecydowali się na szczepienia przeciwko Covid-19, a – na tę chwilę, jedynie one są w stanie nie dopuścić do ciężkiego przebiegu tej choroby.

 

Opolski Urząd Wojewódzki wspólnie z TVP3 Opole, stworzył spot promujący szczepienia, z nadzieją na dotarcie do jak najszerszego grona osób.

Bez Państwa pomocy, może się to jednak nie udać.

 

Stąd serdeczna prośba o możliwie udostępnienia wideo, które – wspólnie z TVP3 Opole, przekazujemy Państwu do dystrybucji, promocji akcji w regionie na Państwa stronach internetowych i kanałach social media.

Będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu do opinii publicznej, gdyż wspólnie, możemy więcej.

 

Ambasadorami kampanii zostali Natalia Zastępa (finalistka dziewiątej edycji programu The Voice of Poland emitowanego przez TVP2), Aleksander Śliwka (ZAKSA) i Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski.

https://fb.watch/92ixqOJXhy/

praca.jpg,
 
praca.jpg,
 

Gmina Skoroszyce oferuje pomoc w organizacji szczepienia przeciw wirusowi COVID-19. Możecie Państwo zadzwonić na infolinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach

tel. 77 4318483

i uzyskać:

 • informacje na temat szczepień

 • pomoc w rejestracji na szczepienie

 • zgłosić potrzebę transportu do punktu szczepień (osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień

 • pomoc w organizacji szczepienia w miejscu zamieszkania osób, które nie mogą dojechać do punku szczepień

Zaszczepmy się, aby uniknąć kolejnej fali pandemii

i wrócić do normalnego życia!

praca.jpg,
 
praca.jpg,
 
praca.jpg,
 

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 roku

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony jest od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. realizowany jest następującymi metodami

 • obowiązkowo:

  • metodą samospisu internetowego (CAWI)Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
  • Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:
  • Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS (www.spis.gov.pl)
 • uzupełniająco:

  • metodą wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99
  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego                          i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
  • Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja bieżącego roku.

W Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest również uruchomione stanowisko do samospisu. Pracownicy urzędu (przy zachowaniu reżimu sanitarnego) chętnie będą służyć pomocą osobom, które nie mają możliwości dokonania samopisu (np z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu).

Gminne Biuro Spisowe w Skoroszycach:

774318981, 774318976

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

informuje, że

wydawanie żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020

 

odbędzie się dnia

1.04.2021 roku

w godz. 12.00-14.00

w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach

Braterstwa Broni 5

 

Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

tel. 77 4318483

 

 

Po odbiór żywności należy zgłaszać się w maseczkach, rękawiczkach oraz zachowywać bezpieczny dystans od innych osób!

ogloszenie.jpg,
 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

 

         Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami

 

oraz osoby starsze mające trudności z dostępem do punktu szczepień

 

mogą zadzwonić na infolinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach

 

tel. 774318483

 

w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień i uzyskania informacji.

KOPERTA ŻYCIA

 

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego „koperty życia” dla mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych, ramach projektu „OPOLSKIE przeciw COVID-19”

             Koperta życia to zwykła koperta, a w niej najważniejsze informacje o stanie zdrowia. Ten prosty pomysł może usprawnić pracę ratowników medycznych, a nawet nawet uratować komuś życie.

Koperta  powinna być przechowywana w lodówce, miejscu łatwo dostępnym, które jest prawie w każdym domu.

„Koperta życia” powinna zawierać najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej właściciela: dane osobowe, grupę krwi, listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń, przyjmowanych leków (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do najbliższych. Ważne jest wpisanie leków, na które jest się uczulonym. Na lodówce warto przyczepić specjalny magnes z informacją, że w jej wnętrzu znajdziemy „Kopertę życia”

         Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach po odbiór kopert dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. W ten sposób możemy pomóc samotnym sąsiadom, członkom rodziny, nawet uratować im życie!       

         

 

                                                                                                              Z podziękowaniem

                                                                                                              za troskę o potrzebujących

 

                                                                                                                 Urszula Chudobowicz

                                                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Skoroszycach

Szanowni Beneficjenci Programu Rodzina 500+

Od 1 lutego 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 drogą elektroniczną, czyli za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ePUAP i emp@tia. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach lub listownie.

W przypadku wyboru złożenia wniosku drogą elektroniczną, zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi przy wyborze właściwego okresu świadczeniowego tj. 2021/2022.

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.

Zestawienie terminów wnioskowania o świadczenie wychowawcze

 

Miesiąc złożenia wniosku

Miesiąc rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia

Luty 2021

do 30 czerwca 2021

Marzec 2021

do 30 czerwca 2021

Kwiecień 2021

do 30 czerwca 2021

Maj 2021

do 30 lipca 2021

Czerwiec 2021

do 30 sierpnia 2021

Lipiec 2021

do 30 września 2021

Sierpień 2021

do 30 października 2021

 

wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
 • systemów teleinformatycznych banków.

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłany mail z informacją o przyznaniu świadczeń, dlatego ważne jest, aby we wniosku był podany prawidłowy adres mailowy.

Ważne:

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 01.02.2021 r. do 31.05.2021 r. należy pamiętać o złożeniu dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021 r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane za okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

 

 

 • Data aktualizacji: 2023-12-27 07:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 257 452