Dodatki Mieszkaniowe zajmują się m.in. zbieraniem, opracowywaniem dokumentacji oraz przygotowywaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Skoroszyce.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć  wniosek na odpowiednim druku (można go otrzymać w GOPS), wraz z deklaracją o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

               Wnioski o dodatek mieszkaniowy można składać w godzinach pracy

     Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

U W A G A 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

W praktyce oznacza to, iż składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w marcu przyznanie dodatku nastąpi od kwietnia. 

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca wówczas kolejny wniosek należy złożyć w czerwcu).

Kryterium dochodowe obowiązujące od marca 2017r.

Gospodarstwo wieloosobowe 1250,00 zł

  Gospodarstwo jednoosobowe 1750,00  zł

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne / Dodatki energetyczne

DODATKI ENERGETYCZNE

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3)zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w  tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie (w pokoju nr 3) .

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 16 grudnia 2013r w godz.8 – 14.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

 

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2017r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego :

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

 

 

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 13:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 83 958