ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

 • matce – jeżeli dziecko wspólnie z nią zamieszkuje i pozostaje na jej utrzymaniu;
 • ojcu - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wysokość świadczenia:

 • 500,00 zł - miesięczna kwota świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

Termin składania wniosków i sposób załatwienia:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 (tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2021 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Na wniosek złożony po 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania przez wnioskodawcę informacji o przyznaniu świadczeń osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze, jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic, który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna, ZUS PUE – od 1 lutego 2021r.
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach  - od 1 kwietnia 2021 r.;
 • pocztą - od 1 kwietnia 2021 r.

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 • karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatkowe informacje:

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

Opłaty:

 • rozpatrzenie wniosku i wydanie informacji/decyzji nie podlega żadnym opłatom. 

Uwaga! 

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej wystarczające jest dołączenie do wniosku skanu oryginału dokumentu.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, osoba pobierająca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia. Niepoinformowanie o ww. zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

W przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy złożyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. 

 • Data aktualizacji: 2023-01-20 10:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 208 569