UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach informuje

Z uwagi na zapowiedziane przez Ministerstwo zmiany dotyczące wzoru druków w sprawie   Świadczeń Rodzinnych,

Świadczeń Wychowawczych

oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

wydawanie druków i przyjmowanie wniosków na okres 2017/2018 nastąpi od 01 sierpnia 2017r.

 

Formularze wniosków są dostępne w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze  i Fundusz Alimentacyjny

godziny przyjęć interesantów:

 poniedziałek - piątek  w godz. od 7.00 -  15.00

Więcej informacji będzie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

Link do strony informacyjnej przygotowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki

http://www.500plusopolskie.pl

Rodzina 500+ / JAKIE DOKUMENTY - DO WNIOSKU O SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Dokumenty do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze:

 

 1. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze bez kryterium dochodowego (od drugiego dziecka), do wniosku prosimy dołączyć:

  - dowód osobisty,

  - akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

  - numer rachunku bankowego.

 2. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze od pierwszego dziecka (kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne ), do wniosku należy dołączyć:

- dowód osobisty,

- akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

- numer konta bankowego,

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od każdego członka rodziny,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, wyrok zasądzający alimenty,

- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- dokument potwierdzający wysokość zapłaconych alimentów na rzecz innych osób spoza rodziny,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

- W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (utrata) dokumenty potwierdzające:

 1. datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja z PUP, umowa zlecenie lub umowa o dzieło itp.),

 2. wysokość utraconego dochodu (np. Pit 11 lub Pit 40).

- W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (uzyskanie) dokumenty potwierdzające:

 1. datę uzyskania dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, decyzja z PUP itp.),

 2. wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania.

  - inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia

  wychowawczego(np. ugoda sądowa, umowa dzierżawy, akt zgonu, i inne).

 

Osoby pobierające obecnie zasiłek rodzinny nie powielają dokumentów już złożonych w tutejszym dziale chyba, że zmieniła się sytuacja dochodowa i rodzinna. Składają wypełniony wniosek , dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Data aktualizacji: 2020-10-23 13:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 83 953