ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skoroszyce

ZAPYTANIE OFERTOWEKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skoroszyce.

CPV:

85311000-2Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śl. 17

49-320 Skoroszyce

Tel 77 431 84 83

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skoroszyce

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 3 części.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 10 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U .z 2017 roku, poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec

Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usług i- liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywasię będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła -od 01.01.2019 r. 2018 do 31 grudnia 2019 r. , przy czym:

Schronisko –cały rok

Noclegownia-cały rok

Ogrzewalnia od dnia 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części od 1 do 3

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę opolskiego,

 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

 1. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. 2017 roku, poz. 953).

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie,że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

6. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 3:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 3:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 3.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@skoroszyce.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia

27 grudnia 2018r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Masiowska-Michułka

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. druk treść oferty – zał. nr 1

 2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko

 3. wzór umowy - zał. nr 3 – noclegownia

 4. wzór umowy - zał. nr 4 – ogrzewalnia

Liczba odsłon: 746
 • Data aktualizacji: 2020-10-12 13:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 83 238