ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP WĘGLA OPAŁOWEGO

  Skoroszyce, 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przedstawienie swojej oferty w celu zapoznania się cenami rynkowymi zakupu węgla opałowego dla swoich podopiecznych na sezon grzewczy 2018/2019 r.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia węgla we wskazane miejsce przez GOPS w Skoroszycach. Transport powinien być wliczony w cenę węgla.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena ofertowa 100%.

  1. Informacje dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub e-mail.

 

  1. Termin i miejsce składnia oferty:

 a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 10.10.2018r. (osobiście, pisemnie- listem, e- mail gops@skoroszyce.pl , faksem Nr 77/4318483, adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskich 17, 48- 320 Skoroszyce,

 b) w przypadku wybrania formy listowej, opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup węgla”.

  • Data aktualizacji: 2020-10-12 13:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 83 237