ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SKOROSZYCACH

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48 – 320 Skoroszyce, tel. 774318483,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach – Anna Gratulewicz tel. 77 431 89 85 e-mail: agratulewicz@skoroszyce.pl

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach – Violetta Matuszczyk tel. 77 431 89 85 e-mail: vmatuszczyk@skoroszyce.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020 poz. 218)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
 • Uchwały Nr VI/28/11 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Wójta Gminy Skoroszyce – został powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach,
 • Komendy Powiatowej Policji w Nysie,
 • Oświaty;
 • Ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • Sądu Rejonowego w Nysie.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. Posiedzenia Zespółu Interdyscyplinarnego odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące, natomiast w indywidualnych przypadkach (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływane są grupy robocze.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania grup roboczych określone są szczegółowo w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.

Formularz „Niebieska Karta A” wypełnia przedstawiciel podmiotu, który jako pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Wypełniany jest na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).

Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy:

 • przekazywany jest formularz Niebieskiej Karty B osobie doznającej przemocy
 • w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – formularz przekazywany jest osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy. 

Formularz  Niebieskiej Karty A  w ciągu 7 dni przekazywany jest przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołuje grupę roboczą. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powiadamia w ciągu trzech dni członków Grupy Roboczej, która rozpoczyna działania pomocowe na rzecz indywidualnego przypadku. Podczas posiedzenia grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem wypełnienia formularzy Niebieskiej Karty C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie. Niestawienie się na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy. Posiedzenie grupy roboczej zorganizowane są w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nienarażający jej na spotkanie ze sprawcą.  

Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują członkowie Zespół Interdyscyplinarny.

 • Data aktualizacji: 2023-01-20 10:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 208 562