ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY W SKOROSZYCACH

ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY W SKOROSZYCACH

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48 – 320 Skoroszyce, tel. 774318483,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  w Skoroszycach – Anna Gratulewicz tel. 77 431 89 85 e-mail: agratulewicz@skoroszyce.pl

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoroszycach – Urszula Chudobowicz tel. 77 431 89 86 e-mail: uchodobowicz@skoroszyce.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w domowej(Dz. U z 2021 poz. 1249, z 2023 r. poz. 289,535)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
 • Uchwały Nr XLV/380/2023Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 30 czerwca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoroszycach

Zarządzeniem Wójta Gminy Skoroszyce – został powołany Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach,
 • Komendy Powiatowej Policji w Nysie,
 • Oświaty;
 • Ochrony zdrowia;
 • Sądu Rejonowego w Nysie.

 • Data aktualizacji: 2023-11-20 08:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 246 667