Dokumenty do wniosku

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).
 • Wydruk opłat czynszowych, ew. dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 • Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc, ew. dwa ostatnie dowody wpłat określające ilość zużytej wody, datę odczytu oraz kwotę (w przypadku posiadania wodomierzy).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS lub KRUS).
 • Decyzję ZUS (w przypadku pobierania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego).
 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 • Zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia z tytułu:
 1. odbywania służby wojskowej,
 2. nauk zawodu,
 3. płatnych praktyk,
 4. pobieranych stypendiów.
 • Ostatni rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 • Data aktualizacji: 2020-10-12 13:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 83 452